Ім'я: Макогон Юрій Миколайович  Сторінка викладача

 

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

 

Посада: професор кафедри фізики металів

 

Звання: професор

 

Ступінь: доктор технічних наук, спеціальність 01.04.07 - "фізика твердого тіла". Тема: "Формування фазового складу, структури та властивостей тонких плівок силіцидів перехідних металів на кремнії".

 

Дисципліни:

 - Тонкоплівкове матеріалознавство

 

 

Ю.М. Макогон - переможець університетського конкурсу викладач-дослідник 2015


Методичні вказівки:

 

1. Лабораторна робота №1 - Визначення фазового складу, структури нанорозмірних плівок методом рентгеноструктурного фазового аналізу.

 

2. Лабораторна робота №2 - Пошаровий хімічний аналіз нанорозмірних плівок на основі FePt методом Резерфордівського зворотного розсіювання.

 


 

Список публікацій:

 

Монографії:

1. І.А. Владимирський, Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко С.І. Дифузійне формування нанорозмірних матеріалів на основі FePt – Київ: Наукова думка, 2017 - 342 c.

2. С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, Ю.Н. Макогон. Актуальні проблеми тонкоплівкового матеріалознавства. Серія монографій "Проблеми прикладного і теоретичного матеріалознавства", випуск третій. Київ, Наукова думка, 2009, 304 С.

3. С.І. Сидоренко, Ю.М. Макогон, О.П. Павлова. Тонкоплівкові силіциди. Фактор нанорозмірності. Монографія. Київ. Наукова думка. 2011. 389 с.


Статті у фахових виданнях:

1. S.I. Sidorenko, Iu.M. Makogon, S.M. Voloshko, O.P. Pavlova, I.E. Kotenko, A.V. Mogilatenko, G. Beddies. Diffusion Formation of Silicide Phases in Ni/Si(001) Nanodimensional Film System. Defect and Diffusion Forum, Vols. 280-281 (2008) pp. 9-14.

 

2. Л.А. Дворіна, Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, А.І. Стецун. Густина електронних станів тонкої плівки аморфного дисиліциду хрому. Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – т. 9, № 2. – С. 325-327.

 

3. С.І. Сидоренко, Ю.М. Макогон. Тонкоплівкові силіциди. Збірник наукових праць "Актуальні проблеми сучасного матеріалознавства" присвяченого 90 –річчю від часу заснування НАН України. 2008, Т.2, Академперіодика. 48 с.

 

4. С.І. Сидоренко, Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька. Фазоутворення в плівковій композиції Ti(200 нм)/Cu(200 нм)/Ti(100 нм)/SiO2(370 нм) на монокристалічному кремнії(001). Наукові Вісті НТУУ"КПІ" № 4, 2008, С. 103-107.

 

5. С.И. Сидоренко, Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, Т.И. Вербицкая, К.-Н. Ту. Влияние толщины промежуточного слоя Ti на фазообразование в пленочной композиции Ti/Cu/Ti/SiO2/Si(001). Металлофизика и новейшие технологии.- 2008. – т.30, №11 . – С. 1521-1531.

 

6. Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, А.В. Могилатенко. Епітаксійний ріст плівки Mn4Si7 на монокристалічному кремнії під впливом сурфактанта Sb. Металлофизика и новейшие технологии. - 2008. – т.30, №10. – С. 1383-1394.

 

7. Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, О.П. Павлова, Г. Беддіс. Формування епітаксійних плівок CoSi2 на монокристалічному кремнії (001). Новітні технології, №1(19), 2008. С. 29-36.

 

8. Макогон Ю.М., Сидоренко С.І., Павлова О.П., Беддіс Г., Фальке М., Вербицька Т.І., Богданов С.Е. Вплив Pt на підвищення термостійкості нанорозмірних плівок силіциду NiSi на монокристалічному кремнії. Металлофизика и новейшие технологии. - 2008. – т.30, №4. – С. 507-514.

 

9. Y.М. Макоgоn, S.I. Sidorenko, О.P. Pаvlova, G. Beddies, M. Falke, Т.I. Verbitska, S.E. Bogdanov. Phase formation processes in nanoscale film systems of Ti(30 nm)/Si(100) and [Ti(3 nm)/Si(6.7 nm)]20/Si(100) after annealing in vacuum and nitrogen flow. Металлофизика и новейшие технологии. - 2008. – т.30, №7. – С. 991-997.

 

10. S.I. Sidorenko, Iu.N. Makogon, E.P. Pavlova, S.M. Voloshko. Multilayer film geterostructures. Silicides. Functional Materials.2009, Vol.2, N 4, P. 75-92.

 

11. Ю.М. Макогон, Ю.В. Кудрявцев, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька. Вплив термічної обробки на фазоутворення в багатошаровій плівковій композиції [Ta(3,3 нм)/Si(6,6 нм)]45/Si(001) та ії оптичні властивості. Наукові Вісті НТУУ"КПІ" № 3, 2009, С.35-41

 

12. Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, М. Даніель, Т.І. Вербицька, С.Є. Богданов, Р.А. Шкарбань. Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках на основі антимоніда CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики. Наукові Вісті НТУУ"КПІ" № 5, 2010, 8 сторінок.

 

13. Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, Г. Беддис, Д. Макаров. Фазові перетворення і фізичні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50 (30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові Вісті НТУУ"КПІ" № 6, 2010, 5 сторінок.

 

14. Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, Г. Беддис, Д. Беке, Ч. Аттила. Процессы фазообразования и термическая стойкость NiSi в пленочной композиции Ni(30 нм)/Pt(2; 6 нм)/Siэп.(50 нм)/Si(001). Металлофизика и новейшие технологии. - 2011. – т.33, № 10. – 13 сторінок.

 

15. Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, М. Даніель, Т.І. Вербицька, С.Є. Богданов, Р.А. Шкарбань. Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках на основі антимоніда CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики. Металлофизика и новейшие технологии. - 2011. – т.33, №2. – С.195-202.

 

16. Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко. Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe51Pt49 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100). Наукові Вісті НТУУ"КПІ" 2011, № 5, 8 сторінок.

 

17. Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe51Pt49 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(100). Наукові Вісті НТУУ"КПІ" 2011, № 6, 8 сторінок.

 

18. Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові Вісті НТУУ "КПІ" 2012

 

19. Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, С.І. Вінар. Феромагнітний резонанс в нанорозмірних плівках Fe-Pt. Наукові Вісті НТУУ "КПІ" № , 2012, С.

 

20. Iu. N. Makogon, O.P. Pavlova, S.I. Sidorenko, M. Albrecht, G. Beddies,T.I. Verbitska, I.A. Vladymyrskyi. The influence of Ag on ordering process in FePt/Ag/FePt/SiO2/Si(001) thin films at annealing in vacuum. International Workshop “Diffusion, stress, segregation + reactions” (DSSR-2012)/ 1-7 June 2012 Cherkasy, Ukraine. P.86-90

 

21. Ю.Н. Макогон, С.И. Сидоренко, Е.П. Павлова, Т.И. Вербицкая, И.А. Владимирский. Влияние промежуточного слоя Ag на процессы диффузионного фазообразования при термической обработке в наноразмерных пленочных композициях Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50. 22 Международная конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо- 2012), 10-14.09.2012, г. Севастополь.

 

22. Shkarban Р.А., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Csik A., Beke D.L., Beddies G., Daniel M., Albrecht M., Makogon Yu.N. Phase composition of CoSbx(x =1.82-4.16) nanoscaled films on SiO2(100 nm)/Si(001) substrates after deposition and annealing in vacuum. Abstract book “Diffusion and Solid State Reactions and Phase Transformations on Nanoscale”. Еger, Hungary. 26 – 29.09.2012

 

23. Verbitskaya T.I. Effect of copper on the formation of ordered L10(FePt) phase in nanosized Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 films on SiO2/Si (001) substrates / T.I. Verbitskaya, E.V. Figurnaya, M.Yu. Verbitskaya, I.A. Vladymyrskyi, S.I. Sidorenko, E.P. Pavlova, Yu.N. Makogon // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. –2016. –№55. –P. –109-113.

 

24. Черниш А.Ю. Вплив атмосфери термічної обробки на формування структури і фазового складу плівкових композицій FePt/Cu/FePt / А.Ю. Черниш, О.В. Фігурна, І.А. Владимирський, Ю.М. Макогон // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – №5. – С. 78 – 83.

 

25. Вербицкая М.Ю. Влияние толщин отдельных слоёв и границ раздела на фазовый состав и магнитные свойства многослойных плёночных композиций Pt/Fe / М.Ю. Вербицкая, Е.А. Холина, Т.И. Вербицкая, Ю.Н. Макогон // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – т.38. – №12. – С. 1587–1589.

 

26. Вербицька М.Ю. Вплив напруженого стану на формування фази L10-FePt в плівці Fe52Pt48 на підкладинці Al2O3 / М.Ю. Вербицька, М.Н. Шаміс, К.В. Сліпченко, Т.І. Вербицька, Ю.М. Макогон. – 2017. – т.39. – №1. – С. 105–115.

 

27. Макогон Ю.М. Вплив середовища відпалу на формування нанорозмірних плівок Co-Sb - функціональних термоелектричних елементів / Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №5. – С. 677–691.

 

28. Макогон Ю.Н. Изготовление наноразмерных плёнок на основе скуттерудита CoSb33 длятермоэлектрических приборов / Ю.Н. Макогон, С.И. Сидоренко, Р.А. Шкарбань // Успехи физики металлов. – 2018. – т.19. – №1. – С. 5–24.

 

29. Вербицька М.Ю. Вплив Au на формування фази L10L10 у нанорозмірних плівках [F50Pt50/Au/Fe50Pt50] / М. Ю. Вербицька, М. Н. Шаміс, К. А. Грайворонська, Т. І. Вербицька, Ю. М. Макогон, Ю. В. Кудрявцев // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т.40. – №3. – С. 381–395.

 

30. Вербицька М.Ю. Формування впорядкованої фази L10L10-FePt у плівках Fe5050Pt5050/Au/Fe5050Pt5050 при відпалі у водні / М.Ю. Вербицька, М.Н. Шаміс, П.В. Макушко, Я.A. Бeрезняк, К.О. Грайворонська, Т.І. Вербицька, Ю.М. Макогон, Ю.В. Кудрявцев // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т. 40. – №8. – С.1069-1079.

 

31. Круглов І.О. Вплив атмосфери відпалу на магнетні властивості нанорозмірних плівок стопу FePt/ І.О. Круглов, В.В. Могилко, І.А. Владимирський, Ю. М. Макогон, М.О. Васильєв , С.І. Сидоренко, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2019. – т.41. – №2. – С. 157–171.

 

32. Makushko P.V. Effect of initial stress/strain state on the L10 phase formation of FePt in FePt/Au/FePt trilayers / P.V. Makushko, M.Yu. Verbytska, M.N. Shamis, T.I. Verbytska, G. Beddies, N.Y. Safonova, M. Albrecht, Iu.M. Makogon // Applied Nanoscience. – 2019.


 Патенти:

 

 


 

TOP