Ім'я: Надутов Володимир Михайлович  Сторінка викладача

 

Сторінка в системі Scopus

 

Звання: професор

 

Ступінь: доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.13 - "Фізика металів".  Тема «Міжатомна взаємодія і розподіл атомів втілення в залізоазотистих та залізовуглецевих сплавах» (1997 р.).

 

 Посада: професор кафедри, заступник директора з наукової роботи Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

 

Дисципліни:

- Спеціальні фізичні методи досліджень матеріалів

- Фізика надтонких взаємодій та нановимірних структур.

Тел.: (044) 424 3305

Е-mail: nadvl@imp.kiev.ua

 

Наукові інтереси:

Фізика металів, фізика твердого тіла, фізика резонансних явищ, структурні і магнітні фазові перетворення в металічних системах, міжатомна взаємодія і атомне упорядкування. Ядерна гама-резонансна спектроскопія (мессбауерівська спектроскопія). 

 

 Наукові здобутки

Стосуються природи інварних аномалій, резонансних явищ і надтонких взаємодій, фазових перетворень, атомного порядку, міжатомної взаємодії в сплавах втілення та заміщення на основі заліза, іонно-плазмових покриттях та порошках, які містять залізо. У співпраці з європейськими науковими центрами з використанням ЯГР і нейтронної спектроскопії та потужних магнітних полів виконано цикл піонерських робіт, в яких виявлено та розкрито механізм дії елементу втілення вуглецю на магнітний порядок та міжатомну взаємодію і, як наслідок, на інварний та антиінварний ефекти в залізо-нікелевій системі. Виконано цикл робіт щодо впливу пластичної деформації та диспергування структури на магнітні та інварні властивості залізо-нікелевих сплавів і доведено, що ключовими в цих змінах є створені деформацією мікронапруження.

 

Володимир Михайлович Надутов - автор понад 150 наукових праць, з яких 9 патентів. Науковий консультант видання “Энциклопедический словарь Физика твердого тела” (К., Наук. думка,т. I, 1996 р. і т. ІІ, 1998 р.). в якому опубліковав 10 статей енциклопедичного характеру. Автор 4-х біографічних статей у Меморіальному альманасі “Народжені Україною”, присвяченому видатним вченим. Доповідач на понад 60 наукових національних та міжнародних конференціях.

  З 2007 р. член Спеціалізованої вченої ради при ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України з присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук, а з 2010 р. – заступник голови спецради. З 2011 р. голова наукового семінару Інституту за науковими напрямами «Фізика міцності та пластичності металів і сплавів» та «Атомна будова металів і металовмісних гетерофазних структур».

  З 2009 р. експерт з фізики в ДАК Міністерства освіти і науки України. З 2014 р. голова секції “Фізика фазових і структурних перетворень” у складі міжвідомчої наукової ради при Президії НАН України з проблеми “Фізика металічного стану”.

 Член організаційних комітетів багатьох міжнародних наукових конференцій, серед яких відомими є “Mössbauer spectroscopy application” (Росія, 2009, 2012, 2014 рр.) та “Mössbauer spectroscopy in material science” (Чехія-Словаччина, 2010, 2012 рр.).

 Член ДЕК на кафедрі фізики металів ІФФ НТУ України “КПІ” (2005-2007 рр.), а також голова ДЕК фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011-2012 рр.). Член журі та голова журі Всеукраїнського конкурсу обдарованої молоді України – членів Малої академії наук (2004-2007 рр. та у 2011 р.).

У складі авторського колективу лауреат премії НАН України ім. Г.В. Курдюмова, присудженої за цикл робіт “Фазові і структурні перетворення як основа оптимізації фізичних властивостей сталей і сплавів”.

 

Список вибраних публікацій:

 1. Надутов В. М., Семенов Д. В., Базелюк Г. Я., Запорожець О. І., Свистунов Є. О. Вплив вуглецю і магнітного упорядкування на механічні властивості інварних сплавів Fe–Ni. Металлофиз. новейшие технол., 2008, 30, с.41-55.
 2. Nadutov V.M., Panarin V.Ye., Kosintsev S.G., Kramar O.V., Svystunov Ye.O., Volosevich P.Yu. Mеssbauer and structural studies of fcc Fe-Ni-C-based PVD-CAE coatings. Collection of articles: “Mеssbauer Spectroscopy in Material Sciences 2008”, American Inst. Phys., AIP Conference Preceedings, Melville, New York, 2008, v. 1070, p. 35-44.
 3. V.A.Tatarenko, S.M.Bokoch, V.M.Nadutov, T.M.Radchenko, Y.B.Park, Semi-Empirical Parameterization of Interatomic Interactions and Kinetics of the Atomic Ordering in Ni-Fe-C Permalloys and Elinvars, Defectand Diffusion Forum, vol. 280-281 (2008) pp. 29-78.
 4. Надутов В.М,Перекос А.Е.,Войнаш В.З., Ефимова Т.В.,Залуцкий В.П.,Свистунов Е.А.,Структура и фазовый состав порошков, синтезированных термохимическим разложением цитрата железа. Металлофиз. новейшие технол., 30,№9(2008)cc. 1249-1258.
 5. Надутов В.М., Панарин В.Е., Волосевич П.Ю. Свистунов Е.А. Залуцкий В.П. Косинцев С.Г. Влияние углерода и материала металлической подложки на структуру и распределения сверхтонких магнитных полей в Fe-Ni-Co покрытиях, полученных методом КИБ. Металлофиз. новейшие технол., 2009, 31, №1, с.107-121.
 6. Надутов В.М., Косинцев С.Г., Свистунов Е.А., Запорожец О.И. Межатомное взаимодействие и магнитострикция в инварных сплавах на основе Fe-Ni-C. Металлофиз. новейшие технол. 2009, 31, №8, с. 1021-1033.
 7. В.М. Надутов, С.Г. Косинцев, Е.А. Свистунов, Антиинварный эффект в ГЦК сплавах Fe-Ni-C. Металлофиз. новейшие технол. 2009, №11, т. 31, с. 1479-1471.
 8. Надутов В. М., Голуб Т. В., Хименюк О. В. Влияние легирования Mn и Co на температурную зависимость внутреннего трения в инварных Fe–Ni–C сплавах. ФММ, 2010, 109, №1, с. 1-8.
 9. В.В. Кирошка, Н.В. Репин, В.М.Надутов, А.Е. Перекос  В.З.Войнаш, Ю.О. Тищенко, Т.П.Бондаренко. Cинтез, биологическая активность и цитотоксичность нанопорошков на основе Fe3O4. Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. Т.8, №4 (2010) с. 787-798.
 10. S.M. Konoplyuk, V.V. Kokorin, A.E.Perekos, N.V. Nadutov, L.E. Kozlova.FerromagneticnanoparticlesinCu-Mn-Almeltspunribbons. Металлофиз. новейшие техгнол., 32, №5: 571 (2010), сс.. 571-580.
 11. V. M. Nadutov, S. G. Kosintsev, Ye. O. Svystunov, V. M. Garamus, R. Willumeit, H. Eckerlebe, T. Ericsson, H. Annersten. Mossbauer and SANS studies of anti-Invar Fe-Ni-C alloys under magnetic field.Collection of articles: “M?ssbauer Spectroscopy in Material Sciences”, American Inst. Phys., AIP CP (2010) v. 1258, Melville New York, 2010, pp. 39-46.
 12. V. M. Nadutov, S. G. Kosintsev, Ye. O. Svystunov, V. M. Garamus, R. Willumeit, H. Eckerlebe, T. Ericsson, H. Annersten.Anti-InvarPropertiesandMagneticOrderinFCCFe-Ni-CAlloy. JMMM, 323 (2011) pp.2786-2791.
 13. В.В. Кирошка,  И.И.Самченко,  В.М. Надутов,  А. Е. Перекос,  В.З. Войнаш, Т.П. Бондаренко.Взаимодействие наночастиц магнетита с культурой альвеолярных макрофагов при разных концентрациях белка. Наука та іновації, т.7, №6 (2011) с. 44-49.
 14. В.В. Кирошка, Н.В. Репин, В.М. Надутов, А. Е. Перекос, В.З. Войнаш, И.И.Самченко. Цитотоксичность наночастиц fe3o4: значение размера и концентрации.сборник научных статей Наноструктуры в конденсированных средах. Минск, изд. БГУ, 2011, с. 48-53.
 15. Надутов В.М., Ващук Д.Л., Волосевич П.Ю., Свистунов Е.А., Белошенко В.А.,Спусканюк В.З., Давиденко А.А. Структура и свойства инварного ГЦК сплава Fe-35 %Ni после гидроэкструзии. Металлофиз. новейшие технол., 34, №3 (2012), с. 395-414.
 16. Надутов В.М., Ващук Д.Л., Волосевич П.Ю., Белошенко В.А., Спусканюк В.З., Давиденко А.А. Структура и свойства инварного ГЦК сплава Fe-35 %Ni после  комбинированной пластической деформации гидроекструзией и волоченим. Физика и техн. высок. давл. 22, №2 (2012), с. 125-136.
 17. V. V. Kiroshka, N. V. Repin, I. I. Samchenko, V. M. Nadutov, A. E. Perekos, V. Z. Voynash. Biologicalcompatibilityofpolyolsynthesizedmagnetitenanoparticles. Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии, 2012.
 18. В.М.Надутов, В.З.Войнаш, П.Ю. Волосевич, А.Е. Перекос, Е.А.Свистунов, Т.В. Ефимова, В.П.Залуцкий, В.М. Колесник, С.Ю. Макаренко. Влияние температуры пиролиза цитрата железа на структуру и магнитные свойства полученного порошка. Металлофиз. новейшиетехнол., 34, №4 (2012) с. 445-459.
 19. NadutovV.M., VashchukD.L., SvystunovYe.O., BeloshenkoV.A., SpuskanyukV.Z., DavidenkoA.А., MagneticandInvarpropertiesofFe-35%Nialloyaftergrindingofstructurebyhydroextrusion, FunctionalMaterials. 19, No.3, 334 (2012).
 20. Nadutov V.M., Garamus V.M., Willumeit R., Svystunov Ye.O. Small-Angle Neuton Scattering in F.C.C. Fe-Ni and Fe-Ni-C alloys, Mater. Sci. Forum, 2004, vol. 443-444, pp. 251-254.
 21. V.M. Nadutov, T.V. Golub, J.V. Hymenyuk. Internal friction and Young’s modulus in Invar Fe-Ni-C alloys. Functional Materials, т. 11, #4 (2004), pp.496-500.
 22. В.М. Надутов, Е.А. Свистунов, С.Г. Косинцев, О.И. Запорожец, В.А. Татаренко, Сверхтонкая структура и свойства инварных сплавов Fe-Ni-C, Известия РАН, серия физическая, 69 (10) (2005) с. 1475-1481.
 23. V.M. Nadutov, Ye.O. Svystunov, S.G. Kosintsev, V.A. Tatarenko. Mossbauer analysis and magnetic properties of Invar Fe-Ni-C and Fe-Ni-Mn-C alloys. Hyperfine interactions, 2006, 168, pp.929-935.
 24. V.M. Nadutov, T. Ericsson, S.G. Kosintsev, S.M. Bugaychuk, Ye.O. Svystunov,H. Annersten. Mössbauer study of the Invar Fe-Ni and Fe-Ni-C alloys in magnetic field. Hyperfine Interactions, Online First, November, 2006, 168, pp.1023-1027.
 25. V.A.Tatarenko, S.M.Bokoch, V.M.Nadutov, T.M.Radchenko, Y.B.Park, Semi-Empirical Parameterization of Interatomic Interactions and Kinetics of the Atomic Ordering in Ni-Fe-C Permalloys and Elinvars, Defect Diffusion Forum, Vols. 280-281 (2008) pp. 29-78.
 26. Надутов В. М., Семенов Д. В., Базелюк Г. Я., Запорожець О. І., Свистунов Є. О. Вплив вуглецю і магнітного упорядкування на механічні властивості інварних сплавів Fe–Ni. Металлофиз. новейшие технол., 2008, 30, с.41-55.
 27. Надутов В.М., Косинцев С.Г., Свистунов Е.А., Запорожец О.И. Межатомное взаимодействие и магнитострикция в инварных сплавах на основе Fe-Ni-C. Металлофиз. новейшие технол., 2009, 31, №8, с. 1021-1033.14.
 28. S.M. Konoplyuk, V.V. Kokorin, V.M. Nadutov, V.V. Kolomiets, A.E. Perekos. Magnetoresistence of Cu-Mn-Al melt spun ribbons containing the system of  interaction ferromagnetic inclusions.. JMMM, 2011, V. 323, N6, p. 763-766
 29. Nadutov V.M., Panarin V.Ye., Kosintsev S.G., Kramar O.V., Svystunov Ye.O., Volosevich P.Yu. Mеssbauer and structural studies of fcc Fe-Ni-C-based PVD-CAE coatings. Collection of articles: “Mössbauer Spectroscopy in Material Sciences 2008”, American Inst. Phys., AIP Conference Preceedings, Melville, New York, 2008, v. 1070, p. 35-44.
 30. Надутов В.М, Перекос А.Е., Войнаш В.З., Ефимова Т.В., Залуцкий В.П., Свистунов Е.А., Структура и фазовый состав порошков, синтезированных термохимическим разложением цитрата железа. Металлофиз. новейшие технол., 30,№9(2008)cc. 1249-1258.
 31. Надутов В.М., Панарин В.Е., Волосевич П.Ю. Свистунов Е.А. Залуцкий В.П. Косинцев С.Г. Влияние углерода и материала металлической подложки на структуру и распределения сверхтонких магнитных полей в Fe-Ni-Co покрытиях, полученных методом КИБ. Металлофиз. новейшие технол., 2009, 31, №1, с.107-121.
 32. В.М. Надутов, С.Г. Косинцев, Е.А. Свистунов, Антиинварный эффект в ГЦК сплавах Fe-Ni-C. Металлофиз. новейшие технол. 2009, №11, т. 31, с. 1479-1471.
 33. Надутов В. М., Голуб Т. В., Хименюк О. В. Влияние легирования Mn и Co на температурную зависимость внутреннего трения в инварных Fe–Ni–C сплавах. ФММ, 2010, 109, №1, с. 1-8.
 34. В.В. Кирошка, Н.В. Репин, В.М.Надутов, А.Е. Перекос  В.З.Войнаш, Ю.О. Тищенко, Т.П.Бондаренко. Cинтез, биологическая активность и цитотоксичность нанопорошков на основе Fe3O4Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. Т.8, №4 (2010) с. 787-798.
 35. S.M. Konoplyuk, V.V. Kokorin, A.E.Perekos, N.V. Nadutov, L.E. Kozlova. Ferromagnetic nanoparticles in Cu-Mn-Al meltspun ribbons. Металлофиз. новейшие техгнол., 32, №5: 571 (2010), сс.. 571-580.
 36. V. M. Nadutov, S. G. Kosintsev, Ye. O. Svystunov, V. M. Garamus, R. Willumeit, H. Eckerlebe, T. Ericsson, H. Annersten. Mössbauer and SANS studies of anti-Invar Fe-Ni-C alloys under magnetic field. Collection of articles: “Mössbauer Spectroscopy in Material Sciences”, American Inst. Phys., AIP CP (2010) v. 1258, Melville New York, 2010, pp. 39-46.
 37. V. M. Nadutov, S. G. Kosintsev, Ye. O. Svystunov, V. M. Garamus, R. Willumeit, H. Eckerlebe, T. Ericsson, H. Annersten. Anti-Invar Properties and Magnetic Order in FCCFe-Ni-CAlloy. JMMM, 323 (2011) pp.2786-2791.
 38. В.В. Кирошка,  И.И.Самченко,  В.М. Надутов,  А. Е. Перекос,  В.З. Войнаш, Т.П. Бондаренко. Взаимодействие наночастиц магнетита с культурой альвеолярных макрофагов при разных концентрациях белка. Наука та іновації, т.7, №6 (2011) с. 44-49.
 39. Надутов В.М., Ващук Д.Л., Волосевич П.Ю., Свистунов Е.А., Белошенко В.А.,Спусканюк В.З., Давиденко А.А. Структура и свойства инварного ГЦК сплава Fe-35 %Ni после гидроэкструзии. Металлофиз. новейшие технол., 34, №3 (2012), с. 395-414.
 40. Надутов В.М., Ващук Д.Л., Волосевич П.Ю., Белошенко В.А., Спусканюк В.З., Давиденко А.А. Структура и свойства инварного ГЦК сплава Fe-35 %Ni после  комбинированной пластической деформации гидроекструзией и волоченим. Физика и техн. высок. давл. 22, №2 (2012), с. 125-136.
 41. V. V. Kiroshka, N. V. Repin, I. I. Samchenko, V. M. Nadutov, A. E. Perekos, V. Z. Voynash. Biological compatibility of polyol synthesized magnetite nanoparticles. Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии, 2012.
 42. В.М.Надутов, В.З.Войнаш, П.Ю. Волосевич, А.Е. Перекос, Е.А.Свистунов, Т.В. Ефимова, В.П.Залуцкий, В.М. Колесник, С.Ю. Макаренко. Влияние температуры пиролиза цитрата железа на структуру и магнитные свойства полученного порошка. Металлофиз. новейшиетехнол., 34, №4 (2012) с. 445-459.
 43. Nadutov V.M., Vashchuk D.L., Svystunov Ye.O., Beloshenko V.A., Spuskanyuk V.Z., Davidenko A.А., Magnetic and Invar properties of Fe-35%Ni alloy after grinding of structure by hydroextrusion, Functiona lMaterials. 19, No.3, 334 (2012).
 44. В. М. Надутов, В. З. Войнаш, Е. А. Свистунов, А. Е. Перекос, В. П. Залуцкий. Мёссбауэровские и рентгеновские исследования нанокомпозита MgO–Fe. Известия ран. серия физическая, 2013, том 77, № 6, сc. 793–798.
 45. V. M. Nadutov, D. L. Vashchuk, P. Yu. Volosevich, V. A. Beloshenko, V. Z. Spuskanyuk, O. A. Davidenko. Effect of High-Pressure Treatment on Structure and Properties of Invar Fe–35% Ni Alloy. Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies, 2013, т. 11, № 3, pp. 619–633.
 46. V. M. Nadutov, D. L. Vashchuk, O. A. Davidenko, A.N. Pilipenko, V. A. Beloshenko. Internal friction in Invar Fe–35% Ni Alloy after combined SPD by hydroextrusion and drawing. Functional Materials, 21, 1, 2014, pp. 52-58.
 47.  В.М. Надутов, С.Ю. Макаренко, П.Ю. Волосевич, В.П. Залуцкий. Структурные исследования и распределение химических элементов в литых высокоэнтропийных сплавах AlxFeNiCoCuCr. Металлофиз. новейшие технологии, 2014, т. 36, №10, СС. 1327-1341.
 48. В.М. Надутов, В.В. Кокорин, А.Е. Перекос, С.М.Коноплюк, T.В.Ефимова, В.П.Залуцкий. Влияние окисления порошка сплава Гейслера Cu-Mn-Al на электропроводность. Металлофиз. новейшие технологии. 2014, т. 36, №12, СС. 1681-1696.
 49. В.М. Надутов, С.Ю. Макаренко, П.Ю. Волосевич. Влияние алюминия на тонкую структуру и распределение химических элементов в высокоэнтропийных сплавах AlxFeNiCoCuCr. ФММ, т. 116, №5 (2015).

 

 

TOP