Освіта матеріалознавців 


 

Високий рівень кваліфікації в частині комп‘ютерних технологій На кафедрі фізики металів НТУУ «КПІ» забезпечується підсилена наскрізна комп‘ютерна підготовка майбутніх матеріалознавців. Вона включає оволодіння фундаментальними знаннями з інформатики та числових методів, мовами сучасного програмування, основами мережевих технологій та Інтернет, баз даних, уміннями використовувати прикладні інженерні та спеціалізовані програмні пакети для наукових досліджень, для розв’язання різноманітних задач сучасного матеріалознавства (серед яких - проектування матеріалів із заданими властивостями, розробка наноматеріалів) методами комп’ютерного аналізу і моделювання процесів у матеріалах.

Особливістю освітніх програм бакалаврів і магістрів кафедри є інтенсивне вивчення комп‘ютерних наук і технологій протягом всього циклу навчання як в рамках спеціальних дисциплін комп’ютерної підготовки, так і в дисциплінах матеріалознавства.

Перелік дисциплін та тематичних модулів, в яких проводиться комп’ютерна підготовка студентів спеціальності «Фізичне матеріалознавство»:

 

   
 1.  Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи
 2.  Користування ПЕОМ -1 (Методи оптимізації)
 3.  Користування ПЕОМ -2 (Методи розв’язання диференціальних рівнянь)
 4.  Інтернет-ресурси у фізичному матеріалознавстві
 5.  Інформаційні технології розв'язання фізико-технічних задач
 6.  Обчислювальна фізика
 7.  Комп'ютерні технології в фізичному матеріалознавстві
 8.  Комп'ютерна кристалографія
 9.  Кластерні системи, суперкомпьютерні та GRID технології
 10.  Комп'ютерні класифікації в матеріалознавстві
 11.  Веб-технології та комп’ютерні мережі в дослідницькій діяльності
 12.  Моделювання структури та властивостей матеріалів на основі баз даних
 13.  Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів і матеріалів
 14.  Мезоскопічна фізика та моделювання матеріалів
 15.  Комп’ютерне моделювання процесів тепло- та масопереносу
 16.  Математичне моделювання дефектів у кристалах
 17.  Методи розрахунку міжатомної взаємодії та комп'ютерне моделювання розподілу атомів у твердих розчинах
 18.  Фізика та моделювання надтонких взаємодій, низькорозмірні структури та надгратки.
 19.  Реляційні бази даних для експериментальних досліджень та технологій виробництва матеріалів
 20.  Інтернет-публікація результатів науково-дослідних робіт
 

 

TOP