Історія кафедри

 

Після закінчення другої світової війни різко зросла потреба в кваліфікованих фахівцях для промисловості і науки. Напівзруйновані вузи України швидко відновлювалися й одержували держзамовлення на підготовку інженерних, наукових і педагогічних кадрів. Перших абітурієнтів на спеціальність "Фізика металів" щойно організований інженерно-фізичний факультет КПІ прийняв у 1948 році. Факультет включав у свій склад також спеціальності: "Технічна електроніка" і "Фізика діелектриків". Факультет існував доти, поки велася загальноосвітня і загальнотехнічна підготовка студентів. Однак відсутність матеріальної бази для підготовки фахівців змусило керівництво інституту розосередити групи інженерно-фізичного факультету по споріднених спеціальностях інших факультетів.

Так, були передані під опіку кафедри металознавства і термічної обробки металургійного факультету КПІ групи перших трьох курсів для профілювання за фахом "Фізика металів". Це відбулося в 1952 році. До цього часу кафедра металознавства і термічної обробки, яку очолював академік В.М. Свєчников, була реорганізована - на її основі заснована кафедра металознавства під його ж керівництвом та нова кафедра - термічної обробки і фізики металів, яку очолив професор В.Н. Гриднєв. Для ведення навчального процесу було запрошено з Уральського політехнічного інституту В. Г. Пермякова та залишено на роботу як асистента випускника кафедри О.В. Білоцького. У підготовці фахівців брали участь такі великі вчені як академіки А.А. Смирнов, Г.С. Писаренко і (по сумісництву) член-кореспондент АН України А. Г. Лісник, професори Д.І. Лисак, І.Я. Дехтяр та ін.

Науково-дослідна робота кафедри проводилася в двох напрямках. Перший напрямок: вивчення особливостей фазових і структурних змін при швидкісний електротермічній обробці сплавів - очолив академік НАН України В.Н. Гриднєв, другий - процеси відпуску в вуглецевих і азотистих сплавах заліза - В.Г. Пермяков. У 1957 році керівництво кафедрою було покладено на В.Г. Пермякова. В.Н. Гриднєв займав на кафедрі посаду професора по сумісництву, тому що основна його діяльність була зосереджена на виконанні обов'язків директора організованого в той час у системі НАН України Інституту металофізики.

У 1959 році В.Г. Пермяков захистив докторську дисертацію. На кафедрі інтенсифікувалася робота з підвищення науково-педагогічного рівня молодих викладачів, через аспірантуру готувалися кадри вищої кваліфікації.

Після того, як академік В.М. Свєчников перейшов на постійну роботу в Інститут металофізики НАН України, кафедра металознавства була об'єднана з кафедрою термічної обробки і фізики металів.

Наступних 10-15 років принесли кафедрі авторитет і популярність завдяки поглибленню рівня підготовки молодих фахівців як за рахунок вмілої організації навчального процесу, так і за рахунок планомірного підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу і плідної роботи аспірантів кафедри. За ці роки на кафедрі розроблені нові оригінальні сучасні методи й апаратура для дослідження структури і властивостей металевих сплавів.

У 1972 році на кафедрі захистили докторські дисертації О.В. Білоцький і М.В. Білоус. За наукові розробки професорам О.В. Білоцькому і В.Г. Пермякову була присуджена премія ім. Д.К. Чернова.

Широкого розвитку на кафедрі одержав новий науковий напрямок - одержання і дослідження тонких металевих плівок. Керували цим напрямком проф. М.В. Білоус і к.т.н. С.І. Сидоренко.

Незабаром на кафедрі відбулися деякі організаційні перетворення. Професор М.В. Білоус став завідувати кафедрою загальної фізики, однак і сьгодні працює на кафедрі фізики металів (за контрактом), забезпечує викладання ряду ключових лекційних курсів.

На кафедрі термічної обробки і фізики металів, що випускала дві академічні групи інженерів по термічній обробці й одну групу з фізики металів, з'явилася тенденція до розширення технологічної підготовки металофізиків замість науково-дослідної.

Багато науково-дослідних інститутів НАН України комплектувалися випускниками КПІ за фахом "Фізика металів". Тому керівництво НАНУ, окремих Інститутів було зацікавлено в одержанні гарного поповнення молодими фахівцями.

З урахуванням пропозицій НАН України для підвищення рівня підготовки фахівців з фізики металів у КПІ було прийняте рішення про утворення самостійної кафедри фізики металів.

У 1975 році така кафедра була організована. Її очолив професор О.В. Білоцький. Були переглянуті робочі навчальні плани, складений комплексний план підготовки фахівців із залученням до навчального процесу провідних вчених НАНУ і використанням її матеріальної бази.

Протягом багатьох років по сумісництву на кафедрі працювали академік В.В. Немошкаленко і А.П. Шпак, члени-кореспонденти НАН України В.Г. Черепін, С.О. Фірстов, професор Л.Н. Лариков та ін. Широко використовувалося унікальне устаткування, лабораторні і виробничі приміщення для проведення занять, виконання курсових і дипломних робіт (у даний час сумісниками - професорами працюють молоді доктори наук з інститутів НАНУ Подрєзов Ю.М. (ІПМ), Котречко С.О. і Надутов В.М. (ІМФ)).

Базовими інститутами для підготовки металофізиків у співробітництві з НАНУ стали Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича (ІПМ), Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова (ІМФ), Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона.

З того часу кафедра фізики металів стала одним із кращих підрозділів КПІ. Щорічно від 25 до 40% випускників кафедри одержували дипломи з відмінністю. Починаючи з 1953 року кафедрою випущено більш 1100 фахівців. З них близько 60 чоловік стали докторами наук, кожен четвертий випускник - кандидат наук. Серед них вчені, інженери-дослідники, викладачі.

Поряд з учбово-методичною помітно інтенсифікувалася наукова робота. На кафедрі захищена велика кількість кандидатських дисертацій, у тому числі фахівцями з Болгарії, Куби, Єгипту. Одержав розвиток науковий напрямок в області аморфних і мікрокристалічних матеріалів. За підсумками досліджень по цій проблемі Ю.А. Куницьким захищена докторська дисертація.

Ефективність наукової роботи кафедри підтверджують десятки авторських посвідчень, велика кількість публікацій наукових статей і узагальнень у виді навчальних посібників і монографій, впровадження у виробництво наукових розробок.

Багато випускників стали ведучими вченими й очолюють наукові школи по найважливіших проблемах науки в інститутах металофізики, проблем матеріалознавства, електрозварювання, проблем лиття, надтвердих матеріалів і ін. Видатні випускники кафедри: академік НАН України В.В. Немошкаленко - директор Інституту металофізики, академік Ю.В. Найдич - завідувач відділом Інституту проблем матеріалознавства, члени-кореспонденти НАН України Фірстов С.О., Мільман Ю.В., Курдюмов О.В., Черепін В.Т., Ошкадьоров С.П., Коваль Ю.М. - керівники великих наукових колективів Інститутів НАН України.

Це свідчить про глибокі традиції сформованого за десятиріччя співробітництва в науково-педагогічній діяльності Інститутів НАНУ і кафедри фізики металів КПІ.

Проявом і продовженням цих традицій були пропозиції завідувача кафедрою проф. Сидоренка С.І. у період його роботи в Міністерстві освіти (1995 - 1999 р.р.) про поглиблення співробітництва НАН України і вузів, про організацію фізико-технічної освіти в Україні.

З 1991 року кафедру очолює професор С.І. Сидоренко. У цей період продовжують зміцнюватися зв'язки з Інститутами НАНУ. За короткий час істотно поповнилася учбово-лабораторна база кафедри, підсилилася комп'ютерна підготовка студентів, прийом (держзамовлення) на 1 курс збільшений до 30 чол.; розробляються комп'ютерні технології навчання. Продовжується модернізація навчального плану, спрямована на подальше поліпшення загальної фундаментальної і спеціальної підготовки студентів.

Кафедра в кращих своїх традиціях залучає до навчальної і наукової праці на кафедру та в споріднені інститути НАН України найбільш здатних і талановитих фахівців із своїх випускників.

З 1995 року кафедра почала підготовку фахівців із другої спеціальності: "Інженерне матеріалознавство" (бакалаврат), "Фізичне матеріалознавство" (магістратура).

У 1999 році при скороченні Державного реєстру спеціальностей спеціальність "Фізика металів" була виключена.
Тепер кафедра готує фахівців зі спеціальності "Інженерне матеріалознавство" і по чотирьом спеціалізаціям: "Фізичне матеріалознавство", "Комп'ютерні методи в матеріалознавстві", "Біосумісні металеві матеріали" та "Металеві матеріали в медицині".
Відкриття спеціалізації в області комп'ютерного матеріалознавства дозволило підвищити якість набору (конкурс абітурієнтів у 2000 році склав 5,7 чоловік на місце), а також вперше в історії кафедри залучити на навчання за контрактною формою 11 студентів і 2 магістрантів.

З 1997 року при кафедрі утворена лабораторія електронних підручників в області фізико-технічних дисциплін. Один з важливих результатів роботи лабораторії - підручник "Будова рідких, аморфних і кристалічних матеріалів" із грифом Міністерства освіти - широко впроваджений у навчальний процес для матеріалознавчих спеціальностей вузів України.

Створюються й інші електронні підручники ("Термодинаміка і кінетика дифузії у твердих тілах", "Дифузійний тренажер" і ін.)

З 1998 року спільним наказом НАН України і Міністерства освіти України при кафедрі утворена учбово-наукова лабораторія дифузії в тонких шарах подвійного (НАН України і Міністерства освіти України) підпорядкування. Організація такої лабораторії дозволила істотно підсилити спільну наукову і педагогічну роботу вчених кафедри і інститутів НАН України.

2000 – 2002 р.р. За підтримки НАН України відкрито нові – міждисциплінарні – спеціалізації: “Комп'ютерні методи в матеріалознавстві”, “Біосумісні металеві матеріали” та “Металеві матеріали в медицині”. 

2004 – 2007 р.р. Сформовано комп'ютерну мережу кафедри Phys Met Net та потужний банк електронних ресурсів – новітніх знань в галузі фізичного матеріалознавства. В підготовці фахівців впроваджено комп'ютерні технології навчання. 

Завдяки створеному віртуальному інформаційному простору кафедри методичне забезпечення навчального процесу в повному обсязі стає доступним для студентів; робота кожного викладача – прозорою для студентів; відкрито тематичні форуми для додаткового спілкування викладачів та студентів, абітурієнтів та випускників кафедри. 

2005 – 2008 р.р. Посилено організацію наукових досліджень. Як результат – захищено п'ять кандидатських дисертацій, дві докторські дисертації. 

2006 р. Колектив кафедри з глибокою повагою вшановує пам'ять видатного вченого, громадського діяча, крупного організатора освітньо-наукової сфери України акад. В.Н. Гриднєва. Помітною подією стало відкриття скульптурного портрета акад. В.Н. Гриднєву. Розпочато цикл лекцій "Наукова спадщина академіка В.Н. Гриднєва та проблеми фізики металів". Перші лекції циклу прочитали: заступник директора Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України акад. О.М. Івасішин, член-кор. НАН України, завідувач відділу Інститу проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України Ю.В. Мільман.

Нагороди, рейтинги кафедри в останні роки:

Індивідуальні гранди Фонду Сороса (Барабаш Р.И., Волошко С.М., Макогон Ю.М., Сидоренко С.І., Белоус М.В.), 1993р. "Соросовський професор" (Белоус М.В. - 1995 р., Сидоренко С.І. - 1998 р.). "Заслужений працівник освіти України" (Білоцький А.В., Богданова А.Ф. - 1995 р.). "Заслужений діяч науки і техніки України" (Сидоренко С.І. - 1998 р.). Сьогодні набір на спеціальність і спеціалізації кафедри: 30 чоловік - державне замовлення і 30 чоловік - за контрактною формою навчання.

 


 

TOP